top of page

Unser Konzept

Unsere Abo Preise im Überblick

Preise 6 Monats Abos

1 Kurs/Wo.   = 65€ monatl.

2 Kurse/Wo. = 75€ monatl.

3 Kurse/Wo. = 85€ monatl.

Unbegrenzt  =110€ monatl.

Preise 1 Jahres Abos

1 Kurs/Wo.   = 55,00€ monatl.

2 Kurse/Wo. = 65,00€ monatl.

3 Kurse/Wo. = 75,00€ monatl.

Unbegrenzt  = 95,00 monatl.

bottom of page